Garpenbergs Slott allmänna villkor

Allmänna villkor för konferenser och övriga arrangemang

Beställare är den juridiska eller fysiska person som är betalningsskyldig för arrangemanget. Leverantör är Garpenbergs Slott, och ev. underleverantörer av tjänst eller vara.

1. Beställning/ Handpenning

Beställning kan ske muntligt eller skriftligt. Leverantören skall bekräfta mottagandet av en beställning skriftligt. Handpenning vid beställning utgår med 30% av offertens värde eller enl. ök. Betalas in inom en vecka från godkänd offerts datum.

2. Avbeställning

Ev. avbeställning skall ske skriftligt till leverantören. Vid avbeställning av aktivitet, utrustning etc. återbetalas den delen med avdrag för ev. kostnader som leverantören har ådragit sig i samband med detta. Vid avbeställning av arrangemang senare än 8 veckor före arrangemangets första dag återbetalas handpenningen inte. Vid avbeställning senare än fyra veckor före arrangemangets första dag, debiteras 75 % av avtalat pris (inkl. moms). Vid avbeställning senare än två veckor debiteras 100 % av överenskommet pris (inkl. moms).

3. Särskilda önskemål

Om beställaren har särskilda önskemål gällande specialkost, husdjur, säkerhet m.m. skall det framföras skriftligt vid beställningstillfället.

4. Ansvar

Leverantören har inget strikt ansvar för egendom som förvaras i hotellrum eller i leverantörens lokaler. Vid stöld eller förlust av beställares egendom under arrangemang eller vistelse hos leverantören, är leverantören ersättningsskyldig endast om leverantören genom skriftlig bekräftelse har åtagit sig att ansvara för egendomen. Beställaren är ansvarig för ev. skada som denne själv eller dess deltagare vållar leverantören.

5. Betalning

Beställaren är ansvarig för samtliga uppkomna kostnader. Ska deltagarna betala något var för sig måste detta först godkännas av leverantören. Uteblir deltagare från beställd måltid eller aktivitet medför detta inte rätt till nedsättning av priset. Har avtal träffats om betalning mot faktura skall denna betalas inom 10 dagar från fakturans datum. Om betalningsfristen överskrids har leverantören rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen med ett tillägg av 8 %.

6. Reservation för prisändringar

Garpenbergs Slott reserverar sig rätten för prishöjningar pga. höjda råvarukostnader eller andra höjda kostnader.

7. Force majeure

Strejk, lockout, eldsvåda, explosion, krig eller liknande krigstillstånd, väsentliga inskränkningar i leveranser eller andra omständigheter utanför leverantörens kontroll, berättigar leverantören att häva avtalet utan skyldighet att utge skadestånd, så snabbt som möjligt.